Onderzoeken Aandacht voor vaccinaties en infectieziekten op de middelbare school in combinatie met vaccineren op de schoollocatie

De algemene vaccinatiegraad in Nederland is de laatste jaren aan het dalen. Hoewel de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties daalt, is de afname voor HPV (Humaan Papilloma Virus) opvallend. Bij invoering van deze vaccinatie in 2010 was de vaccinatiegraad onder 14-jarige meisjes 56%. In 2017 was de HPV-vaccinatiegraad gedaald naar 45,5%, een verdere afname met 8% t.o.v. het jaar daarvoor (RIVM-rapport 2018-2008). Uit voorlopige cijfers (RIVM 2019) blijkt dat er in 2018 voor het eerst geen verdere daling te zien is in de HPV-vaccinatiegraad in Nederland. Dit wijst echter nog steeds op een lage vaccinatiegraad. Ook de opkomst voor de meningococcen vaccinaties was in sommige gemeenten in West-Brabant niet zo hoog (in 2018 varierend van 61% tot 92%).

Het doel van het onderzoek is te exploreren op welke manier een interventie met schooleducatie over vaccinaties en aanbod van vaccinaties in de middelbare schoolsetting gewenst en haalbaar is en of deze kan bijdragen aan een goed geïnformeerde en bewuste keuze rond vaccineren door adolescenten.

De volgende vragen komen in ons onderzoek aan bod:

  • Draagt schooleducatie over vaccinaties bij aan een geïnformeerde keuze van vaccinatie (of intentie tot vaccinatie) bij adolescenten?
  • Wordt aanbod van vaccinaties op school door adolescenten en ouders als gewenst, en door docenten en GGD als haalbaar gezien?

Er zal een pilotstudie uitgevoerd worden op 3 middelbare scholen in diverse gemeenten in West-Brabant.

Als pilot zullen op de scholen 2 interventies uitgevoerd worden:
a.     Biologieles aan 12 jarigen over vaccinaties
b.     HPV aanbod op school.

Om te meten of er een verandering in geïnformeerde keuze ontstaat bij leerlingen door het volgen van de vaccinatie les, zal de geïnformeerde keuze via een vragenlijst zowel voorafgaand aan de les gemeten worden als ook 4 weken nadien. Dit wordt gescoord op basis van: kennis. attitude en overweging (vragenlijst gebaseerd op Lehmann et all. 2017). Deze vragenlijst zal worden afgenomen bij de meisjes tijdens een les op school.

Om de mening van ouders en leerlingen over de gewenstheid van het informatie- en vaccinatie aanbod op school te meten, zullen de vaccinatie aanbod leerlingen en hun ouders daar 2 weken na moment van vaccinatie aanbod een vragenlijst over ontvangen. Bij de jongens zal alleen een vragenlijst worden afgenomen m.b.t hun mening over de lessen.

Om de mening van GGD en school over de haalbaarheid van het vaccinatie-aanbod op school te meten, zullen zij daar 2 weken na de vaccinaties over worden geïnterviewd.

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programmabudget van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Esther Lodder, projectleider en arts Maatschappij en Gezondheid, Francis Konings, arts Maatschappij en Gezondheid GGD en Geert van dijk, arts Maatschappij en Gezondheid GGD. Allen werkzaam bij GGD West Brabant. Met ondersteuning van de Academische Werkplaats AMPHI.