Onderzoeken De affectieve processen die een rol spelen in het vaccinatiebesluitvormingsproces bij ouders van jonge kinderen

Vaccinatietwijfel wordt beschouwd als één van de grootste (top 10 WHO) bedreigingen van de volksgezondheid wereldwijd. Vaccinatietwijfel draagt bij aan minder acceptatie van vaccinaties en verhoogt daarmee de kans op infectieziekten die met vaccinatie te voorkomen zijn.  Door de dalende vaccinatiegraad zien we in Nederland inmiddels een terugkeer van dergelijke infectieziekten, zoals recente uitbraken in 2024 van kinkhoest en mazelen. Vaccinatietwijfel kan het beste worden gezien als een staat van besluiteloosheid die mensen kunnen ervaren bij het nemen van een beslissing over vaccinatie.

Om nieuwe uitbraken en epidemieën te voorkomen is het daarom van cruciaal belang om het vaccinatie-besluitvormingsproces van ouders met jonge kinderen te begrijpen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de determinanten van vaccinatietwijfel en vaccinatie-acceptatie, maar er is nog maar weinig bekend over het precieze verloop van het besluitvormingsproces.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat besluitvorming in het algemeen voor een groot deel bepaald wordt door gevoelens en emoties. In de wetenschappelijke literatuur is echter onduidelijk op welke manier deze affectieve processen de vaccinatiebesluitvorming precies beïnvloeden en wat we hieruit kunnen leren voor het bieden van afgestemde emotionele begeleiding aan ouders.

Wij willen dit exploreren door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek middels semi-gestructureerde interviews met ouders van jonge kinderen (3 – 6 maanden oud) die een beslissing moeten maken over het wel of niet vaccineren van hun kind. Aan de hand van de resultaten hopen we meer inzicht te krijgen in de gevoelens en emoties die meespelen in het vaccinatiebesluitproces van ouders en hopen we aanbevelingen te kunnen doen voor afgestemde begeleiding aan ouders in dit besluitvormingsproces.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Thomas Emonds, PhD-kandidaat AMPHI, en Sanne Minkenberg, jaaronderzoeker en als jeugdarts werkzaam bij het Kinderspreekuur (GGD Brabant-Zuidoost). Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Dr. Jeannine Hautvast, Dr. Lisa Vandeberg, Prof. dr. Marlies Hulscher en Prof. dr. Aura Timen.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit gelden voor het programma ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en’ in 2023-2024.