Onderzoeken Infectiepreventie in dagvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking

In december 2017 meldt een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) een cliënten met braken en diarree in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het blijkt een norovirusuitbraak. Uit analyse blijkt dat er al langer een uitbraak gaande is in deze organisatie. Dit is niet als uitbraak herkend. De dagbesteding blijkt een verzamelplaats van cliënten die het norovirus brengen en halen. . Helaas blijft het niet bij deze organisatie: omdat de dagbesteding door cliënten van andere instellingen wordt bezocht, wordt het virus ook daar verspreid. Als GGD afdeling infectieziektebestrijding waren we nauw betrokken bij de bestrijding. We vragen ons af wat er gebeurd was als de klachten eerder onderkend waren als symptomen van het norovirus en er direct adequate maatregelen waren genomen. Kwaliteitsmedewerker van een VGZ instelling in Noordwest Overijssel geeft aan dat het onduidelijk is in hoeverre de bij hun instelling aangesloten dagbestedingen verschillen in infectiepreventiebeleid en ziet graag dat dit wordt onderzocht. Graag zou zij met haar netwerk een bijdrage willen leveren in het onderzoek.

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mate van kennis, praktijkervaring en behoefte met betrekking tot infectiepreventie van medewerkers werkzaam in dagvoorzieningen in de VGZ (verder ‘professionals’ genoemd).

Om deze doelstelling te behalen zijn de onderstaande onderzoeksvragen opgesteld:
a. Over welke kennis van infectiepreventie en infectieziekten beschikken deze professionals?
b. Welke ervaringen op het vlak van impledamenteren van infectiepreventierichtlijnen, ervaren verantwoordelijkheid en organisatorische inbedding hebben deze professionals? Zijn hierin knelpunten en ‘best practices’ te benoemen?
c. Welke behoeften hebben deze professionals t.a.v. de implementatie, verantwoordelijkheid en organisatorische inbedding t.a.v. infectiepreventie?

Door middel van focusgroepgesprekken en topiclists proberen we de onderzoeksvragen in kaart te brengen, uit te werken en te analyseren. Vervolgens hopen wij met een conclusie te komen waarmee wij een vervolgonderzoek kunnen starten.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Evelien Drenthen, verpleegkundige infectieziektebestrijding, GGD IJsselland. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Julie Swillens van IQhealthcare en Jeannine Hautvast van AMPHI, beiden Radboudumc.
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de RIVM regio gelden.