Onderzoeken Meldingsplicht voor instellingen anno 2022

Instellingen waar kwetsbare personen verblijven moeten een infectieziekte-uitbraak melden bij de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) van hun Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD). Deze meldingsplicht is vastgelegd in artikel 26 van de wet publieke gezondheidszorg (WPG). In de praktijk is er onderrapportage van infectieziekte-uitbraken. Ondanks diverse onderzoeken naar de werkwijze rond artikel 26 en de ontwikkeling van enkele interventies om de meldprocedure te verbeteren, blijven er bij IZB-professionals twijfels en knelpunten bestaan rond artikel 26. Ook zijn er impactvolle ontwikkelingen geweest in de maatschappij en bij meldende instellingen sinds de invoering van artikel 26. Daarom is er behoefte aan een meer basale heroriƫntatie op het onderliggende doel van artikel 26.

Het doel van dit onderzoek is het exploreren van de visie van IZB-professionals bij de Nederlandse GGD’en op het doel van artikel 26 van de WPG en hun bij dit doel passende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit wordt bestudeerd in de context van de huidige maatschappij en inrichting van de onder de meldingsplicht van artikel 26 vallende instellingen.

De data worden verzameld door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen. Alle professionals in infectieziektebestrijding bij de Nederlandse GGD’en worden uitgenodigd voor deelname. Dit betreft artsen, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie. Bij de selectie van deelnemers wordt gestreefd naar zo veel mogelijk variatie geografische en ervaring met artikel 26 (met een minimum van twee jaar). Er wordt gestreefd naar vierentwintig tot veertig deelnemers. Er zal gebruik gemaakt worden van zowel frameworkanalyse als thematische analyse.

Het beoogde eindproduct van het onderzoek is inzicht in de huidige visie van de beroepsgroep van IZB-professionals bij Nederlandse GGD’en op het doel van artikel 26 en hun eigen daarbij passende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek een basis zullen vormen voor aanbevelingen vanuit het GGD-werkveld over het doel en een eigentijdse invulling van artikel 26. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten mogelijk als input dienen voor vervolgonderzoek onder de meldende instellingen.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Eveline Hoevenaars, arts Infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Noorden en  onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door dr. Jeannine Hautvast, senior onderzoeker, coƶrdinator academische werkplaats AMPHI van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc, arts Maatschappij en Gezondheid, dr. Suzanne Smit, senior onderzoeker academische werkplaats AMPHI van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc en drs. Julie Swillens, postdoctoraal onderzoeker van de afdeling IQ Healthcare van Radboudumc. Voor dit onderzoek is een subsidie aangevraagd bij de RIVM regio gelden.